Partners

WEPod

 BBH Becker Büttner Held

Becker Büttner Held (BBH) is een van de toonaangevende advocatenkantoren op het gebied van energie- en infrastructuurwetgeving in Duitsland en heeft een jarenlange ervaring in wetgeving rond de thema’s mobiliteit, wegverkeer, energiesector en gegevensbescherming.

In I-AT beschrijft BBH, in samenwerking met het Instituut voor Klimaatbescherming, Energie en Mobiliteit (IKEM), het huidig wettelijk kader voor autonoom rijden in Nederland en Duitsland en op Europees niveau. De nadruk ligt op wegverkeer en licentierecht, maar ook op de wetgeving voor gegevensbescherming, personenvervoer, logistiek en arbeid.

Op basis hiervan onderzoekt BBH de voorwaarden voor de implementatie van de testfaciliteiten in de deelprojecten. Daarnaast houdt BBH juridisch toezicht op de goedkeuringsprocedures voor de proefactiviteiten. Op basis van de ervaringen binnen het project, ontwikkelt BBH een pakket met maatregelen voor de harmonisering van het internationale en Europese recht.

FromAtoB

FromAtoB Public Design is een ontwerpbureau dat zich helemaal richt op ontwerpen voor openbaar vervoer. Daarbij richten we ons op de beleving van de reiziger. Alles dat hoort bij een reis met het openbaar vervoer, van de informatie vooraf, de inrichting van haltes en stations, de uitstraling van materieel tot het comfort van een zitplaats, bepaalt die beleving. Daarom combineren we industrieel, grafisch en ruimtelijk ontwerp. Voorbeelden van ons werk zijn onder andere de productformules voor Interliner, R-net en Schiphol net.

In het Interreg project proberen we de autonome bus geschikt te maken voor OV-reizigers. We dragen bij aan het aantrekkelijk en betrouwbaar maken ervan.

We maken daarvoor ontwerpen voor het interieur en exterieur van het nieuwe voertuig. In 2017 hebben we ons gericht op het PvE voor het voertuig, het ontwikkelen van een pictogram voor autonoom OV en het maken van voorstudies voor exterieur en interieur en voor de haltevoorzieningen.

Projaegt

Projaegt is een jong project- en procesmanagement bureau dat in mei 2016 is opgericht. Sinds januari 2018 bestaat ons team uit 4 vaste medewerkers die het totale pakket van het projectmanagement afdekken: projectleiding, projectmanagement, controlling en marketing. We zijn dienstverleners voor gemeenten, bedrijven en particuliere organisaties bij aangelegenheden net betrekking tot subsidiemiddelen

Onze taak in het Interreg V project I-AT is de financiële en administratieve afwikkeling van het totale project voor de 22 projectpartners. Ontwikkeling van een projecthandleiding en de nodige projectformulieren, voorbereiding van de opvraag middelen en halfjaarlijkse rapporten. Indienen van projectwijzigingen, controlling, ondersteuning bij aanbesteding, communicatie met de subsidieverstrekker enzovoort.

Met dit project willen we bijdragen aan het vergroten van de innovatieve kracht van bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs. Hiervoor is het belangrijk dat de partners zich kunnen concentreren op de uitvoering van de inhoudelijke activiteiten. En wij als projaegt alle partners de rug vrijhouden en zoveel mogelijk overnemen van de administratieve taken en plichten in het kader van de uitvoering van een subsidieproject.

UMS Urban Mobility Systems

Urban Mobility systems is ontstaan uit een groep bevlogen specialisten uit de automotive sector vanuit de gezamenlijke visie omtrent de noodzaak voor intelligente en duurzame transport oplossingen.

Vanuit de synergie ontstaan door het bijeen brengen van de specialismen in het managementteam (onder andere op de gebieden van openbaar vervoer, vrachtverkeer, batterij technologie en aandrijflijnen) kan de organisatie oplossingen bieden voor een breed scala aan transportvraagstukken.

De intelligente oplossingen van UMS dragen bij tot schoon en stil vervoer en bredere inzetbaarheid van bestaande en nieuwe vervoersoplossingen gecombineerd met een sterke reductie, of zelfs compleet verdwijnen van schadelijke emissies. UMS heeft een breed scala aan verschillende Lithium technologieën voor energieopslag tot haar beschikking al dan niet in combinatie met waterstof/fuel-cells. 

De rol van UMS binnen het Interreg project bestaat uit de bouw en homologatie van een elektrisch voertuig en het geschikt maken van het voertuig voor autonoom rijden. 

Spring Innovation management

Spring is als bureau voor innovatie management in automotive en slimme mobiliteit gespecialiseerd in projecten voor automatisch rijden. Spring was ook technisch projectleider van het WEpods project, dat aan het I-AT project vooraf is gegaan. 

Spring is werkpakketleider van WP1 en verantwoordelijk voor de gezamenlijke werkplannen en coördinatie van de partners. Spring organiseert de inzet en ontwikkeling van de WEpods en het Product-management van het nieuwe voertuig. Spring verzorgt daarnaast de documenten en activiteiten voor vergunningen en inzet van test-engineers.

De WEpods draaien wekelijke hun rondjes in Wageningen en ontvangen vaak gasten. Met WEpods zijn demo’s uitgevoerd in Hannover en op Schiphol. Spring organiseert met WP3 en WP5 de demo in Weeze en heeft de voorbereiding verzorgd van de beslissingen rondom het nieuw te ontwikkelen voertuig dat in Aachen zal worden ingezet. Samen met de partners zet Spring zich vol in om in I-AT nieuwe mijlpalen voor automatisch transport te realiseren. 

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland is als overheidsorganisatie actief op terreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie, agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn, cultuur, bestuurlijke organisatie, en toezicht op waterschappen en op de financiën van gemeenten. Bij de grootste provincie van Nederland werken ruim 1400 medewerkers samen aan een beter en mooier Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners. Gedeputeerde Conny Bieze is verantwoordelijk gedeputeerde voor mobiliteit, logistiek en omgevingsvergunning en handhaving. De inzet voor aan het I-AT project wordt geleverd vanuit het programma mobiliteit.

Provincie Gelderland is leadpartner in het I-AT project en organiseert de  samenwerking en de administratieve afhandeling.

We willen door een goede projectuitvoering de innovatiekracht van bedrijven en instituten versterken. Het project wordt gefinancierd door eigen bijdragen van de partners en het INTERREG-programma Deutschland Nederland. We zijn gestart op 1 januari 2017 en het project loopt tot en met 30 juni 2020. Provincie Gelderland voert de algehele coördinatie. 

TU Delft

 

De Technische Universiteit Delft verricht onderzoek en verzorgt onderwijs in de technische wetenschappen. Onderzoek naar zelfrijdende voertuigen aan de TU Delft richt zich op de techniek, acceptatie en integratie in het transportsysteem.

In het I-AT project richt TU Delft zich op de techniek en veiligheid van de zelfrijdende voertuigen en op de acceptatie van zelfrijdende voertuigen door inzittenden en andere weggebruikers. Ook worden de voertuigen getest in het researchlab automated driving Delft.

Interview studies hebben laten zien dat voetgangers en fietsers zich relatief veilig voelen als ze onze WEpod shuttles tegenkomen op de Wageningen campus. Verdere interview studies zullen zich richten op comfort van de inzittenden en verbetering van de 'rijstijl' van het voertuig.

Het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) www.raddelft.nl is een testomgeving voor automatisch en gecoördineerd rijden. De testomgeving is een geheel van technische voorzieningen, organisatorisch - formele randvoorwaarden en ‘parcours’ waar gereden kan worden. RADD is opgezet door de Technische Universiteit Delft in samenwerking met Gemeente Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland en heeft partnerships met o.a. Provincie Gelderland en verschillende bedrijven. Die samenwerking draagt in hoge mate bij aan het delen en beschikbaar maken van ervaringen en kennis.

Tot de technische voorzieningen horen flexibel inzetbare camera wegkantsystemen, een ‘control room’ annex ‘monitoring dashboard’, een I-VRI systeem en de beschikbaarheid van voertuigen waarmee automatisch rijden kan worden gesimuleerd. Tot de organisatorische randvoorwaarden horen overeenkomsten met terrein- en wegbeheerders, RDW, verzekeringsmaatschappij en beheersorganisatie. Een afgesloten, van wegmarkering, verkeersborden en een VRI voorzien parcours op het regel-arme terrein van de ‘Green Village’ en geselecteerde wegen op de campus van de TU Delft en in de Gemeente Delft kunnen gebruikt worden voor experimenten en testen.

In het kader van het I-AT project wordt RADD gebruikt voor het technisch testen van WEPod voertuigen en voor gecontroleerde, kleinschalige functionele testen van automatische voertuigen in licht gemengd verkeer-situaties. Dergelijke testen kunnen ook voor andere voertuigen gedaan worden. De ervaringen opgedaan tijdens de testen worden gebruikt om technieken en (besturings-) software zo nodig aan te passen voor verdere testen op de verschillende I-AT Living Labs”. Opgedane inzichten kunnen ook benut worden om bijvoorbeeld regelgeving aan te scherpen.

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies- en ingenieursbureau. Wij leveren diensten op het gebied van onder andere energie gebouwen, industrie, water, infrastructuur, stedelijk en landelijk gebied, mobiliteit en verkeer, in meer dan 150 landen. Ons doel is toegevoegde waarde te realiseren voor onze publieke en private klanten en tegelijkertijd bij te dragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, zoals de groeiende wereldbevolking, de gevolgen voor onze stedelijke gebieden en toenemende druk op verkeer en vervoer. Wij streven naar een positief effect op mens en omgeving.

Onze belangrijkste rol is de ontwikkeling van een methode en een daarvan afgeleid instrument om deeltrajecten en routes die automatische shuttle busjes gaan rijden te beoordelen op hun geschiktheid voor demonstratie doeleinden. Het instrument is ook bedoeld om praktische aanbevelingen te geven voor het ontwerp en de inrichting van de weg (fysieke infrastructuur) en verkeerssystemen (digitale infrastructuur) op de route. Voor de ontwikkeling van het instrument onderzoeken we de interacties tussen het voertuig en infrastructuur componenten. Vanuit een systeem benadering stellen we ook vast welke componenten het optimaal functioneren van de shuttle bus dienst bepalen. Daarbij kijken we vanuit het perspectief van de gebruiker (acceptatie) en vanuit de eisen en wensen van het vervoerbedrijf.

  • Methode en instrument om de geschiktheid te bepalen van route alternatieven voor automatische shuttle busjes (WP5)
  • Toepassing van het instrument in de praktijk voor vaststellen van een geschikte route en deeltrajecten voor het field lab test corridor Vaals – Aachen (WP4)
  • Aanbevelingen voor het optimaliseren van de shuttle bus dienst (WP4/WP5)

Robot Care Systems

 Robot Care Systems

Robot Engineered Systems

Robot Engineered Systems

Veenis Professionel Services B.V.

Veenis Professional Services BV (VPS BV) is het kennismanagement/adviesbedrijf van Joop Veenis en neemt deel aan I-AT in werkpakket 5: Kennisontwikkeling en uitwisseling.

 VPS is de kennismanager van het I-AT project, een uniek project waar theorie wordt vertaald in nieuwe innovaties die in de praktijk worden toegepast. Daarbij wordt veel unieke ervaring opgedaan, die jaarlijks als 'lessons learned' verslag expliciet wordt gemaakt en gedeeld. Alle Living Labs hebben ook specialistische kennis nodig om tot resultaat te komen. VPS zorgt dat I-AT is aangesloten op kennisnetwerken in Nederland, Duitsland en ver daarbuiten. Daartoe verzamelt en deelt VPS kennis die nodig is met de partners in I-AT. Specialistische kennis wordt ontwikkeld binnen WP5 op het gebied van regelgeving, harmonisatie (NL-DE) en toelatingsprocedures. VPS verrijkt het team met experts van IKEM, BBH, Royal HaskoningDHV, TU-Delft, Zwart-UG en koopt kennis in op specifieke gebieden; zoals control rooms en de nodige digitale infrastructuur.

Kennis wordt ontwikkeld in werksessies met experts, research naar regelgeving en ontheffingen, test en onderzoek bij het RADD (Researchlab Automated Driving in Delft). Het delen van kennis vindt plaats bij bijeenkomsten, middel een digitaal archief voor alle I-AT partners, beheer van het kennisnetwerk binnen en buiten I-AT, advisering over routes en Living Labs en een digitale bibliotheek met kennisdocumenten, onderzoeken, presentaties en artikelen.

ASEAG

ASEAG levert het openbaar vervoer in Aken en de regio. Milieuvriendelijke, economisch en betrouwbaar, met deze kenmerken beheert ASEAG 101 lijnen met een lengte van 1.845 km in het verkeersverband Aken en in de buurlanden België en Nederland. ASEAG beheert 236 eigen bussen en 243 gehuurde voertuigen die jaarlijks ruim 71 miljoen mensen vervoeren over een netwerk van 20 miljoen kilometer.

ASEAG leidt het 4e werkpakket ‘Living Lab Aachen - Vaals'. Daarbij zullen met name de gebruikersacceptatie van de autonome OV-shuttle en de uitdagingen van het beheer van een vloot autonome voertuigen worden onderzocht. Ook is aandacht voor de veiligheid van de passagiers in en buiten het voertuig; de informatievoorziening naar de passagiers en de locatie van het controlecentrum van de vervoerder.

Het doel is een flexibele innovatieve shuttle te ontwikkelen die getest gaat worden op een grensoverschrijdende pilot-OV-route. Resultaat moet een beschikbaar en betaalbaar mobiliteitsplatform zijn. De uitdagingen liggen met name in de acceptatie van autonome OV-shuttles bij de vervoersondernemingen.

V-tron

V-tron is een in-car serviceprovider, welke middels een variatie aan hard- en software modules, bestuurders ondersteunt in hun rijtaak in de overgang naar geautomatiseerd vervoer. De bestaande productlijnen zijn onder te verdelen in Connected Car, Driver Safety en Carsharing. In de afgelopen jaren heeft V-tron de overgang naar Smart Mobility ingezet; van traditioneel naar geautomatiseerd rijden. Nieuwe auto's zijn uitgerust met de nieuwste technologie om te communiceren met andere voertuigen en met de weg. Voor de bestaande voertuigen, ongeveer 8 miljoen in Nederland, kan V-tron deze (in-car) technologie leveren. Smart Mobility biedt niet alleen voordelen en comfort voor de bestuurder, maar ook voor de algehele doorstroming, de veiligheid en het milieu.

V-tron brengt jarenlange internationale Smart Mobility ervaring in bij het I-AT project. Strategische en technische vraagstukken zullen door V-tron worden onderzocht. V-tron ontwikkelt samen met de partners van werkpakket 2 en associate partners passende oplossingen op de nieuw geformuleerde vraagstukken en doelen van WP2.

Verder stelt V-tron zicht tot doel om bij Truck Platooning te komen tot een goede businesscase met aansprekende voorbeelden. Daarnaast wil V-tron een internationaal gevalideerd Truck Platooning-concept ontwikkelen, wat binnen de ontwikkelingen bij het autonoom rijden een belangrijke rol voor transport in de toekomst kan vervullen.

Hogeschool Arnhem Nijmegen 

HAN Automotive Research (HAN-AR) is een onderzoekspartner voor het professionele domein. We bieden bedrijven en organisaties een breed spectrum van onderzoek services rond de thema's 'Intelligente mobiliteit' en 'Groene mobiliteit'.

"Intelligente mobiliteit" gaat volledig over slimme voertuigen, de technologie zorgt voor een veiliger, comfortabeler en efficiënter vervoer. De Nederlandse economie, evenals andere landen vereisen moderne technologische oplossingen voor de congestieproblemen te verminderen en tegelijkertijd de verkeersveiligheid te verbeteren door het verminderen van verwondingen en dodelijke ongelukken. Slimme voertuigen maken gebruik van hightech intelligente systemen om te helpen bij de voertuigbeheersing in het voorkomen van ongevallen. Thema's zoals 'Advanced driver support', 'Autonome voertuigen', 'Coöperatieve voertuigen' komen overeen met de doelstellingen van 'Intelligente mobiliteit'.

'Groene mobiliteit' richt zich op de ontwikkeling van de nieuwe en verbeterde aandrijvingssystemen voor voertuigen. Duurzaamheid is daardoor het belangrijkste thema voor de nabije toekomst, met de nadruk op het terugdringen van brandstofverbruik en emissie van schadelijke gassen. Onze research programma's zoals 'Elektrificatie van de aandrijving, 'optimaliseren brandstoffen, motoren en emissies' en 'Lichtgewicht automotive design' is een aanvulling op die van de toekomstige aandrijvingssystemen. HAN-AR heeft expertise in verschillende domeinen zoals Prototyping, Modelling, Testing, controlesystemen, ontwerpmethodiek, gedrag en monitoring die perfect past bij onze onderzoekthema's 'Intelligente mobiliteit' en 'Groene mobiliteit'. Onze activiteiten zijn op maat gemaakt met betrekking tot de specifieke behoeften van de klant en we kunnen daardoor flexibel inspelen op specifieke eisen, Verken onze expertise om te begrijpen hoe we u kunnen helpen met onze competenties.

HAN Automotive Research werkt met ervaren professionals en externe deskundigen. Bovendien, biedt HAN Automotive Research klanten de gelegenheid om hun onderzoeksvragen uit te voeren door studenten in de verschillende fasen van innovatie. De student visualiseert vaak onderzoeksvragen op een andere manier, wat resulteert in nieuwe inzichten. Door ons intensief te verdiepen in het onderwerp, wordt een probleem breed aangepakt en dat resulteert in "Innovatieve leren" voor zowel de bedrijven als de studenten.

Binnen IAT voert HAN AR projectmanagement in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland over de inzet van geautomatiseerde voertuigen op Airport Weeze en de Wageningen Campus. HAN AR is daarnaast ook betrokken bij het ontwerpen van testmethoden voor autonome voertuigen voor het beoogde gebruik in de implementatieomgeving. Met de inspanningen van onze ervaren professionals en studenten zijn wij erin geslaagd om vooruitgang in het project te boeken, alsmede in het maken van de eerste stappen op weg naar gerichte testmethoden in samenwerking met internationaal gerenommeerde experts.

Dynteq

Dynteq is het industrieel ontwerpbureau dat u verder helpt. Dagelijks werken we aan de ontwikkeling van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande. Vanuit onze vestigingen in Enschede en Utrecht fungeren wij als verlengstuk van uw R&D-afdeling. Zo maken we samen met u de producten van de toekomst. Want vernieuwing zit in ons DNA.

Qing

Qing is een eigenzinnig ingenieursbureau. Onze consultants, adviseurs, projectmanagers en engineers leveren innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van industriële automatisering, speciaalmachinebouw en energie. Wij doen dat voor een groot aantal opdrachtgevers in de voedselproducerende en -verwerkende industrie, in de verpakkingsindustrie, voor vastgoedontwikkelaars en -exploitanten, onderwijsinstellingen en voor overheden en semi-overheden.

Van Boekel GmbH 

Van Boekel GmbH richt zich op infrastructurele en Cultuurtechnische projecten in Duitsland. Mede door onze lokale kennis en jarenlange ervaring van onze medewerkers, die door hun lef en creativiteit het verschil maken. Ons netwerk wat we door de jaren heen hebben gebouwd, zorgt ervoor dat onze klanten ons weten te vinden. In de ontwerpfase vervullen steeds vaker in een vroeg stadium een adviserende rol.

Vanuit ons kantoor op Airport Weeze, sturen wij met ons eigen specialisten onze mensen aan. Van Boekel GmbH kenmerkt zich door vakkennis, flexibiliteit en spreken letterlijk de taal van de klant. Is een tikkeltje eigenwijs, maar levert hierdoor in Duitsland prachtige projecten af.

Noot personenvervoer

Wij zijn Noot: Noot Personenvervoer heeft als kernactiviteiten; personenvervoer met taxi’s en touringcars; verkoop, onderhoud en reparatie, regievervoering op vervoersactiviteiten. Daarbij heeft het leveren van de best mogelijke prestatie tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden voor onze klanten prioriteit en streven wij ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Om alle processen gestructureerd te laten verlopen, te verifiëren en te verbeteren wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, waarbij continue verbetering een dynamisch gegeven is.

De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en de effecten van haar activiteiten op de leefomgeving. Om negatieve effecten van al deze activiteiten te beheersen en waar mogelijk te verbeteren is gekozen voor een gestructureerd milieubeleid zoals dat is vastgelegd in de ISO 14001 norm. De directie van NOOT committeert en conformeert zich aan de ISO 14001 milieunorm en het milieubeleid en richt zich daarbij op continue verbetering van milieu-prestaties. Met inachtneming van de bestaande wet en regelgeving en technische commerciële mogelijkheden.

Personenvervoer voor iedereen: Noot heeft zich gespecialiseerd in groepsvervoer en rolstoelvervoer. Dagelijks brengen we kinderen, ouderen en mensen met een beperking veilig en op tijd naar school, dagbesteding of zorginstelling. Natuurlijk worden ze ook weer netjes thuis gebracht. Door hun eigen, vaste chauffeur. Noot biedt daarnaast een uitgebreid en gevarieerd aanbod op het gebied van bus-, auto- en touringcarverhuur. Ook verzorgen we onder meer touringcarreizen, dagtochten en bedrijfsvervoer. Personenvervoer voor iedereen dus. Onze slogan ziet u dagelijks op de weg: Noot, voor het hele koor.

Veilig personenvervoer: Dag in, dag uit zorgen we ervoor dat zo’n 1400 personen- en bestelbusjes, (rolstoel)taxi’s en touringcars veilig de weg op kunnen. Goed onderhouden wagens, die – net als onze chauffeurs – voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid in het personenvervoer.

Uitstekende chauffeurs: Onze chauffeurs zijn niet alleen representatieve gastheren en gastvrouwen onderweg, maar bezitten ook alle wettelijke diploma’s. Jaarlijks worden ze getraind in rijvaardigheid, waaronder het nieuwe rijden (zuinig, defensief rijden), in doelgroepenvervoer (omgaan met autisme, dementie, agressie) en in levensreddend handelen.

IKEM

Het Instituut voor Klimaatbescherming, Energie en Mobiliteit (IKEM) bestaat sinds november 2009 als een non-profit organisatie en een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Het doet onderzoek naar actuele energie- en milieubeleidskwesties van klimaatbescherming en energie- en mobiliteitsverandering in projecten voor zowel publieke als private contractanten en donoren.

In het I-AT beschrijft IKEM in samenwerking met BBH het huidig wettelijk kader voor autonoom rijden in Nederland en Duitsland en op Europees niveau. IKEM levert een wetenschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van besturingsmodellen voor de werking van autonoom rijdende bussen en Truck Platooning. IKEM neemt ook deel aan de ontwikkeling van de pilotprojecten.

Op basis hiervan onderzoekt IKEM de economische voorwaarden voor toekomstige besturingsmodellen die worden afgeleid uit de pilottesten in de deelprojecten. Hieruit resulteert een strategie voor de organisatie van deze toekomstige besturingsmodellen.